Chi tiết tin tức

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1)

10:34:00 - 13/01/2014

Bộ, Sở : ……….

 

Đơn vị : …………

 

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1)

Tháng :…….Năm :……….

 

S

T

T

Cán bộ

Lương cơ bản

Phụ cấp

Mã số

Tên

Mã ngạch

Hệ số

Số tiền

Chức vụ

Độc hại

Làm thêm

Trách nhiệm

Khu vực

Lưu động

Hệ số

Số tiền

Hệ số

Số tiền

Hệ số

Số tiền

Hệ số

Số tiền

Hệ số

Số tiền

Hệ số

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Phòng ban :...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

Tổng cộng

 

 

Note: Group by Department

 

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi